RegulaminCeny dzieł sztuki podane na stronie galeriagrafikiiplakatu.pl nie obejmują kosztów przesyłki. Zakupione prace można odebrać osobiście w siedzibie naszej firmy – Hoża 40 w Warszawie lub poprosić o ich wysyłkę. Ceny przesyłek są ustalane indywidualnie po konsultacji mailowej klienta z Galerią – bierzemy pod uwagę ich wagę, format, sposób pakowania oraz wartość.

Galeria internetowa prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Prosimy o potwierdzenie drogą mailową lub telefonicznie czy wybrana do zakupu praca jest na stanie magazynu. Prace, które można kupić mają określoną cenę i znajdują się w zakładce SKLEP. Te same prace widoczne są w zakładkach: GRAFIKI I INNE PRACE, PLAKATY, MALARSTWO. O dostępność prac, które nie mają ceny można wysłać zapytanie ze strony galerii.

Sklep internetowy galeriagrafikiiplakatu.pl, działający pod adresem http://www.galeriagrafikiiplakatu.pl, prowadzony jest przez Galerię Grafiki i Plakatu s.c. N.Rozwadowska, A.Stroka., z siedzibą przy ul. Hożej 40, 00-516 Warszawa. Wpis w CEIDG w grupie Spółki Cywilne pod numerem NIP 5262278845, REGON 013270502

Kontakt ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: galeriagrafikiiplakatu@home.pl, pod numerem telefonu: 226214077, pisemnie: Galeria Grafiki i Plakatu, ul. Hoża 40, 00-516 Warszawa.

Przyjmowanie i realizacja zamówień sprzedaży z wykorzystaniem internetu.
• Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
• Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową galeriagrafikiiplakatu.pl 24 godziny na dobę przez cały tydzień.
• Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta, należy uruchomić stronę internetową https://www.galeriagrafikiiplakatu.pl/pl/twoje-konto/ i wypełnić formularz.
• Klient, przesyłając do sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączone zostaną: paragon lub faktura VAT lub faktura VAT marża.
• W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać: wyboru zamawianych towarów, wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie (https://www.galeriagrafikiiplakatu.pl/pl/formy-platnosci/) i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy).
• W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 dni. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.
• W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości: częściowa realizacja, wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów lub anulowanie całości zamówienia.
• Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar niedostępny w magazynie a objęty zamówieniem Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w części Zwrot należności Klientom.
• W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia Sklep automatycznie anuluje złożone zamówienie.

Zmiany w zamówieniach.
• Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Galerią Grafiki i Plakatu drogą mail lub telefonicznie.

Ceny towarów.
• Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych, nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
• Cena za dostarczenie zamówionego towaru uzależniona jest od zaakceptowanej formy przesyłki. Forma wysyłki i kosztów konsultowana jest mailowo przez Sklep z Klientem. Klient każdorazowo musi zaakceptować cenę i formę dostawy zakupionego towaru.
• Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

Czas realizacji zamówienia.
• Sklep realizuje zamówienie w czasie 4 dni roboczych, chyba, że termin inaczej zostanie uzgodniony z Klientem. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania zamówionego towaru do wysyłki.
• Na terytorium Polski i UE i pozostałych krajów świata zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
• Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody jest obowiązkiem Klienta, co ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski, UE i pozostałych krajów świata:

Przelewem:
Wybierając tę formę płatności, przesyłkę wyślemy dopiero wtedy, gdy pieniądze wpłyną na nasze konto.

Adres i numer konta do przelewu:
Galeria Grafiki i Plakatu s.c.
N.Rozwadowska, A.Stroka
Ul. Hoża 40, 00-516 Warszawa
Nr. Konta: 97 1050 1038 1000 0023 2625 2992
Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego, po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.

Kartą kredytową:
Akceptujemy płatność kartami kredytowymi: Visa, MasterCard, EuroCard, JCB i Diners Club

Mail order:
Prosimy o kontakt na adres mail galeriagrafikiiplakatu@home.pl w celu uzgodnienia procedury.
Autoryzacja przez telefon: możesz przekazać dane karty przez telefon bezpośrednio pracownikowi galerii od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 - 17.00

tel.: +48 22 621 40 77

O tym, czy dana karta może być używana przy płaceniu w internecie, decyduje bank-wystawca karty.

W przypadku odmowy autoryzacji możliwa jest zmiana formy płatności na przelew. Autoryzacja on-line – bezpieczny sposób płatności kartą kredytową realizowany przy pomocy firmy PolCard.

• Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep lub przelewem bankowym gwarantującym po przeliczeniu na złote polskie pełną cenę zamówionego towaru. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

Przykładowe ceny wysyłki w linku poniżej:

cennikstandardowychprzesylekzaposrednictwemkurierapdf.pdf


Reklamacje.
• Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie przez mail w/g wzoru formularza kontaktowego (wzór 1). W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

Prawo odstąpienia od umowy.
• Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z WZORU formularza odstąpienia załącznik nr 1 i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: Galeria Grafiki i Plakatu, ul. Hoża 40, 005-515 Warszawa oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
• Zwracane towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech.
Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w części Zwrot należności Klientom.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

Zwrot należności Klientom.
Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta wskazane po uprzednim zapytaniu Sklepu i weryfikacji danych za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem MAIL I WZORU formularza kontaktu na stronach Sklepu po uprzednim zalogowaniu się na koncie Klienta albo w przypadku odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie formularza. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

Dane osobowe.
Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Galerii Grafiki i Plakatu s.a. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Ochrona danych osobowych.

Postanowienia końcowe.
Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Galerią Grafiki i Plakatu s.c. N.Rozwadowska, A.Stroka
Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony galeriagrafikiiplakatu.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:
Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie, Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony galeriagrafikiiplakatu.pl. Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta
Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
Ewentualne spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a Sklepem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 Stycznia 2015 roku do odwołania.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.galeriagrafikiiplakatu.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie


Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy SKOPIOWAĆ - wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Galeria Grafiki i Plakatu s.c. N.Rozwadowska, A.Stroka
ul. Hoża 40
00-516 Warszawa
galeriagrafikiiplakatu@home.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy.................................................
data odbioru ...........................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................