Pomnik Kopernika, 1996 r. Pomnik Kopernika, 1996 r. Pomnik Kopernika, 1996 r. Kolumna Zygmunta, 1996 r.