Pomnik Kopernika, 1996 Pomnik Kopernika, 1996 Pomnik Kopernika, 1996 Kolumna Zygmunta, 1996